Revija JLG

Ladies and Gentlemen, 

The 4th volume 1st Issue of the 'Journal of Landscape Governance' is online! You can read it, as also previous issue on following links.

We hope you will enjoy reading.


Best Regards,

on the behalf of Editors of 'Journal of Landscape Governance'
Mateja Colarič Bajc, PhD, Senior Lecturer, Editor-in-Chief

_________________________________________________________________________

Spoštovani:

Z veseljem vam sporočamo, da je izšla nova številka strokovno-znanstvene revije naše visoke šole Journal of Landscape Governance. Revija izhaja v elektronski obliki in si jo lahko ogledate na spodnjih povezavah.Lepo vabljeni k pisanju in oddaji prispevkov/člankov za naslednje številke. Za vse informacije smo vam na voljo na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si

Nekaj navodil za pisanje

Prispevki naj bodo s tematiko oz. s področij delovanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Agrarna ekonomika, Človeški viri, Ekonomika, Energetika, Fiziologija rastlin z genetiko, Gozdarstvo in lovstvo, Kmetijska in gozdarska tehnika, Kvantitativne metode, Logistika, Pravo, Rastlinska pridelava, Tla in varstvo okolja, Trženje, Turizem, Upravljanje podeželja, Urbanizem in regionalno načrtovanje, Živilska tehnologija, Živinoreja). 
Dolžina prispevka naj bo do največ 32.000 znakov s presledki. Prispevke za naslednjo številko revije sprejemamo do 10. septembra 2017, članke prispele po tem datumu, bomo uvrstili v naslednje elektronske številke. Prispevke pošljite elektronsko na naslov e-pošte jlg@vsgrm.unm.si

Jezik objave strokovnega oz. znanstvenega prispevka naj bo izključno angleški ali slovenski. V primeru angleškega prispevka so izvleček in ključne besede tudi v slovenskem jeziku in obratno. Edina dovoljena sprotna opomba je na 1. strani prispevka spodaj, kjer navedemo podatke o avtorju in njegov strokovni/znanstveni naziv in pa ustrezno označimo avtorja, ki bo na voljo za komunikacijo s člani uredniškega odbora (t.i. 'corresponding author'). 

Priloženo imate predlogo z nastavitvami, ki jo uporabite za vaš članek. Priporočamo, da oblikujete naslednja poglavja: 
• Uvod, ki vključuje pregled literature, 
• Zasnova poskusa ali Razvoj modela ali Material in metode, 
• Rezultati, 
• Razprava, 
• Zaključek ter 
• Reference, ki so navedene po APA standardih in po abecednem vrstnem redu. Podrobnosti o navajanju literature se nahajajo v nedavno sprejetih Navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih na VŠ Grm Novo mesto. Le-ta naj bodo osnova za navajanje različnih referenc.

Tabele in slike naj bodo smiselno umeščene že med samim besedilom. V kolikor je objavljen članek, ki je bil posredno financiran (npr. raziskava, poskus …), avtor za zaključkom in pred referencami le-to navede. Za referencami so lahko prisotne tudi razlage za posamezne okrajšave

Po uspešni recenziji (po obrazcu, ki je pripravljen za recenzente) in pred samim tehničnim urejanjem prispevka avtor prispevka poda podpisano izjavo, da ni objavil tega dela in podatkov še nikjer drugje in da se odpoveduje avtorskim pravicam (obrazec prejmete avtorji v podpis po potrditvi recenzentov in pred dokončno ureditvijo in postavitvijo vašega prispevka).

Verjamemo, da bomo z vašim sodelovanjem z leti dorasli v uspešno revijo, ki se bo lahko postavila v bok ostalim na tem področju, zato soustvarjajte z nami in napišite strokovni ali znanstveni prispevek (članek, recenzijo) že letos. Veselimo se vašega odziva na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si

Priloga: Predloga za pisanje


Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja

Komisija za založniško dejavnost in uredniški odbor 
revije Journal of Landscape Governance 
dr. Mateja Colarič Bajc, višja predavateljica
ĉ
Simon Janša,
25. maj 2017 03:49