Projekti‎ > ‎

Model certificiranja slovenske zelenjave

objavljeno: 22. avg. 2019, 02:09 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobil 24. avg. 2021, 12:32 Simon Janša ]

Model certificiranja slovenske zelenjave 


Razvoj podeželja- spletna stran EU: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Predstavitev

Pilotni projekt z naslovom: Model certificiranja slovenske zelenjave poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Na treh kmetijah, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave in se nahajajo v različnih statističnih regijah, bomo spremljali pridelavo različne vrste zelenjave do spravila pridelka. Določili bomo način certificiranja pridelka zelenjave pred ponudbo na trg. Pridelek zelenjave bomo certificirali oziroma registrirali z unikatnim modelom in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovenskim imenom.

Prenos tega modela na vse zelenjadarske kmetije bo omogočeno z dodelitvijo šifer posameznim vrstam zelenjave. S tem bo lažje spremljanje stanje na področju pridelave slovenske zelenjave za male kupce in velike trgovske verige. Služilo bo  lahko tudi za namen subvencioniranja, načrtovanja pridelave zelenjave v Sloveniji, izpolnjevanje ciljev strategije »Zagotovimo si hrano za jutri« in izpolnjevanje ciljev programa razvoja podeželja.

Projekt se bo izvajal dve leti, z začetkom 1. januarja 2019.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja, vsekakor pa novice sproti objavljamo na tej spletni strani.

Partnerji v projektu:

  • Žaler Žan
  • Kralj Miro

Cilji projekta

Splošni cilj projekta je postaviti model za ugotavljanje količin v Sloveniji pridelane zelenjave, ter jo s tem zaščititi pred zlorabami uvožene zelenjave, ki se prodaja pod slovensko zelenjavo. S tem želimo doseči večjo konkurenčnost slovenskih zelenjadarskih kmetij, večje zaupanje slovenskih potrošnikov in posledično izgradnjo večje zelenjavne samooskrbne Slovenije.

Pridelek različnih vrste zelenjave, ki ga pridelajo posamezne slovenske kmetije bomo potrjevali, kot slovenski pridelek in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovensko.

Z določitvijo modela posamezni vrsti zelenjave bomo lahko natančno določili evidenco stanja pridelave posamezne vrste zelenjave v Sloveniji v posameznem letu.

Rezultati projekta bodo v korist:

– Republiki Sloveniji za načrtovanje strategije razvoja kmetijstva, samooskrbe, Registra kmetijskih gospodarstev, subvencije, PRP-ja in drugo,

– kmetijam, ki pridelujejo zelenjavo pri odločitvi kaj bodo pridelovali, ter pri lažji in boljši prodaji pridelka njihove zelenjave,

– živilske trgovine zaradi možnosti kontinuirane oskrbe z zelenjavo pridelano v Sloveniji.


Partnerji v projektu


Vodilni partner – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravlja strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva, strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobiva sredstev na trgu v okviru registriranih dejavnosti. Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področje tehnologije pridelave kmetijskih rastlin, vključno z varstvom rastlin, žlahtnjenja, rodovitnosti tal, okolja, agrokemije, pivovarstva, agroživilstva, vplivov na okolje ter razvoj in ohranjanje podeželja, ki se medsebojno dopolnjujejo.

IHPS s strokovnim, raziskovalnim, izobraževalnim in svetovalnim delom pomembno prispeva k razvoju kmetijskih panog v širšem slovenskem prostoru. Deluje v tesnem sodelovanju s kmeti in pridelovalci, ki vključujejo širok krog zainteresiranih na vseh stopnjah raziskav, od oblikovanja projekta do analize rezultatov. Sodeluje pri izvajanju različnih projektov kot vodilni ali kot sodelujoč partner (temeljni, aplikativni, ciljno raziskovalni in mednarodni projekti; več na: http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/projekti/).

Projekt z naslovom: Model certificiranja slovenske zelenjave vodi Joško Livk, zaposlena na IHPS. V okviru projekta IHPS izvaja vodenje in koordinacijo med partnerji, udeleženci projektnih aktivnosti, javnostmi ter naročnikom, izvaja analizo problemov in razvoj možnih rešitev za vključene kmetije v sodelovanju s KGZS – Zavod Celje in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Razširja rezultate projekta in vodi diseminacijo ter s tem prispeva k trajnosti projektnih rezultatov. V sodelovanju z vsemi partnerji bo razvil Model certificiranja slovenske zelenjave s ciljem zaščite slovenske zelenjave pred zelenjavo neslovenskega porekla, ki se v Sloveniji prodaja pod slovenskim poreklom.

Kmetija Kralj

Kmetija se ukvarja s pridelavo razne zelenjave, ki jo prodajajo na domu in na tržnici v Ljubljani in Črnučah.  Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

Kmetija Žaler

Kmetija se ukvarja s pridelavo različne vrste zelenjave. Vso zelenjavo prodajajo na domu. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

Kmetija Turk

Kmetija se ukvarja s pridelavo različne vrste zelenjave. Vso zelenjavo prodajajo na domu in v verigi supermarketov. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

KGZS-Zavod Celje

KGZS-Zavod Celje je pravna oseba in je registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

V projektu bo vloga partnerja ta, da bo spremljal in nadzoroval pridelavo zelenjave na kmetijah, ki so vključene v ta projekt. Preverjal bo vodenje evidence na posamezni kmetiji za potrebe projekta, jim svetoval in usmerjal. Sodeloval bo pri analizi izvedljivosti prenosa ter razširjal rezultate projekta preko različnih medijev. S tem bo prispeval k diseminaciji in k trajnosti projektnih rezultatov.

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je pravna oseba za opravljanje izobraževanja.

V projektu bo vloga partnerja v tem, da bo sodeloval pri pripravi in izvedbi predavanj in predstavitev rezultatov projekta, ter nadzorovanju proizvodnje na eni kmetiji v času trajanja projekta. Sodeloval bo pri analizi izvedljivosti prenosa ter razširjal rezultate projekta preko različnih medijev. S tem bo prispeval k diseminaciji in k trajnosti projektnih rezultatov.


Razvoj podeželja - spletna stran EU: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_slComments